ጽልዋታት ኮቪድ-19 ኣብ ስርዓተን ዉሕስነትን መግቢ ኣብ ኤርትራ እትርከበን ሃገራት ትሕተ-ሳህራ ኣፍሪቃ

ለበዳ ኮቪድ-19 ክሳብ ሕጂ (ሚጽዝያ 2 2021) ልዕሊ 130 ሚልዮን ሰባት ለኺፉ ኣሎ። ካብ እቶም ዝተለኽፉ 2.9 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ እንተ ርኢና ክኣ፡ ክሳብ እዚ ጽሑፍ እዚ ዝጸሓፍ፡ 3334 ሰባት ክልከፉ እንከለዉ፡ ዓሰርተ ሰባት ከኣ ሞይቶም ኣለዉ።

ኣህጉር ኣፍሪቃ ብብዝሒን ጻዕቂን ህዝባ (1.3 ቢልዮን ህዝቢ ወይ 18% ናይ ዓለምና ህዝቢ) ንኤስያ ስዒባ ካልአይቲ ትስራዕ። እዚ ድሕረ ባይታት እና ሃለወ ግን፡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ 4.4 ሚልዮን ሰባት ጥራይ እዮም ዛጊት ተለኺፎም ከምዘልዉ ወግዓዉያን ጸብጸባት ዝሕብሩ። ብጠቕላላ…

--

--

I am a scientist interested in studying the dynamic linkages between the environment, agriculture, and food. Occasionally, I write about life and my country, ER

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store