ንጽባሕ ከንሃድን ንሎሚ ኣይንረስዓያ

ሓደ-ሓደ ግዜ ሂወት ኣዝያ ትኸብድን ትመርርን። ካብ መጠን ንላዕሊ ብምኽባዳን ብምምራራን ድማ ምፍጣርና ንጸልእ። ሕጂ ሂወት ከቢዳትና ክትህሉ ትኽእል‘ያ። ንኣብነት፣-

 • ምስ ሓዉና ወይ መቕርብና ተቐራሒንና፥ ንሓርቕ
 • ፈታዊና ወይ ኣማኒና ጠሊሙና፥ ንቕንዞ
 • ብፍላጥ ወይ ብዘይ ፍላጥ ብዝፈጸምናዮ ጌጋታት፥ ንጠዓስ
 • ዕጫ ነባሪ ሕማም ወይ ስንክልና በጺሑና፥ ንሳቐ
 • ዉላድና ዝከኣለና ጌርናሉ ክንስና፡ ናይ ዘይለባማት መንገዲ ብምምርሑ፥ ነስቆንቁን
 • ብሰንኪ ናይ ወለድና ድሕረ ባይታ፡ ኣብ ዘይጥጡሕ ሂወት ብምህላዉና፥ ነማርር
 • ቅኑዕ መሲልና ብዝመረጽናዮ መንገዲ ኣብ ዘይንደልዮ ቦታን ግዜን ሰለዝበጻሕና፥ ንቓዝን
 • ብሰንኪ ናይ ገንዘብ ሕጽረት፡ ካብ ንፈትዎም ወለድና ወይ ዉሉድና ተፈላሊና፥ ኢሕ ንብል
 • ባህጊ ዉላድ እንከለና ግን ብዝተፋላለየ ምኽንያት ምቕናዕ ኣብዩና፥ ንበሳጮ
 • ካብ ናትና ዝዉሕድ ምድላዋትን ጻዕርን ዝገበረ ልዕሌና ብምስርዑ ወይ ክብሪ ምብርካቡ፥ ንሕንሕን
 • ወላዲትና፣ ሓዉና ወይ ዉሉድና፡ ካብዛ ዓለም ኣብዘይ እዋኑ ብምፍላዩ፥ ንጉሂ
 • ወዘተ. . . ንህሉ ንኽዉን ኢና።

ሂወት ትምረር ኣይትምረር ብዘየገድስ ግን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ደጊምና ክንረኽባ ዘይንኽእል ህያብ‘ያ። ብርግጽ ሎሚ‘ያ ኣብ ኢድና ዘላ። ጽባሕ ንገሊኦም ትመጾም፡ ንገሌና ከኣ ንሓዋሩ ትሽረበና።

ምስቶም ጽባሕ እትመጾም ዲኻ ዋላ ምስቶም ዘይትመጾም?

ነዛ ሕቶ‘ዚኣ ክምልሳ ዝኽእል ሰብ የለን። ኣብዛ እንነብረላ ፕላኔት፡ ከባቢ 114 ቢልዮን ደቂ-ሰባት ነቢሮማን ይነብሩዋ ከምዘለውን ይግመት። ካብዚ‘ኦም ከባቢ 7 ቢልዮን ብሂወት ክምዘለዉ ይንገር። ነቶም 107 ቢልዮን ግን ድሮ ጽባሕ ኣይመጻቶምን። ካብዚ ቅምር‘ዚ ክንመሃሮ ዘለና እምበኣር፡ ጽባሕ ካብ ክትመጽእ ዘይክትመጽእ ዘሎ ተኽእሎ ከምዝዓቢ‘ዩ።

ነዛ ጽሕፍ እዚ‘ኣ ነንብባ እንተሊና ብርግጽ ሎሚ ኣብ ኢድና ኣላ። ኣብ ምንታይ ከነዉዕላ ምረጫ ኣሎና። እንተወሓደ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሂወትና ዝገብርናዮ ጌጋታትን ናይ ሂወት ምርጫታትን ክንመሃረሉን ክንእረመሉን ዕድል ተዋሂብና ኣሎ።

ንጌጋ ብጌጋ ክትእርሞ ምፍታን፡ ነቲ ቀዳማይ ጌጋ ቅኑዕ ኣይገብሮን‘ዩ። መንፈስ ናይቶም ንጽባሕ ክርእይዋ ዘይከኣሉ ወለድና፡ ኣሕዋትና ወይ ዉሉድና፣ ብጓሂ ተሓማሚስና ዘይኮነስ ነብስና ኣልዒልና፡ ነቲ ንሶም ዝገደፍዎ ናይ ሂወት ሃጓፍ ሓላፍነት ወሲድና ብብቕዓት እንተዓሚምናዮ‘ዮም ዕርፍቲ ክረኽቡ ዝኽእሉ። ስለዚ፡ ሎሚ ኣብ ኢድና ምህላዋ ናይ በሓቂ ዕድለኛታት ምዃንና ንዘክር። እንተስ ብግብሪ እንተስ ብኣተሓሳስባ፡ ሎሚ ኣብ ሂወትና ለዉጢ ክንገብር ዝተውሃበትና ኣዝያ ዓባይ ህያብ ምዃና ዲጋጊምና ነስተዉዕል።

ምስቶም ጽባሕ ትመጾም እተኾይና፡ ብናይ ሎሚ ዘተግበርናዮ ቅኑዕ ተግባራትን ዕሩይ ኣተሓሳስባን ጽባሕ ካብ ሎሚ ዝሓሸት ትኾነልና። ጽባሕ ምቅርቲን እፎይታ ዘለዋ መዓልቲ ክትኮነልና እንተኾይና፡ ሎሚ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና። እቲ ዝበለጸ ምድላዋት ንጽባሕ፡ሎሚ ዝከኣለካ ምግባር’ዩ።

ጽባሕ እንተዘይ መጺኣትና ከኣ ሎሚ ዝግበኣና ብምግባርና መንፈስና ኣይጠዓስን። በቶም ናይ ጽባሕ ሰባት ድማ ዝከኣለና ብምግባርና ቅዱስ ክብርን ዝኽርን ንረክብ።

ስለዚ ነዛ ደጊምካ ዘይትረከብ ሎሚ፣ ኣብ ሂወትና ወይ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ለውጢ ክንገብር ተመጢዋትልና ኣላ። ኣይነባኽና። ንጽባሕ ከንሃድን ንሎሚ ኣይንረስዓያ። ምንባር ንመሃር።

I am a scientist interested in studying the dynamic linkages between the environment, agriculture, and food. Occasionally, I write about life and my country, ER